תוכנית השותפים שלנו

ברוכים הבאים לתוכנית השותפים של אתר WESHOES
הסבר על תוכנית השותפים שלנו ואיך זה עובד ניתן למצוא בטופס המצורף.
 

לפורטל השותפים שלנו ותוכנית שותפים "Light" >

 

תנאי הסכם תוכנית שותפים

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר "WeShoes" שכתובת המתחם שלו היא http://www.WeShoes.co.il (להלן: "האתר"), שבבעלות קולנוע חדש בע"מ (להלן: "החברה") לבין צדדים המעוניינים להשתתף בתוכנית השותפים של האתר (להלן: ייקרא כל יחיד כאמור "שותף" או "משתמש").

  1. הפניית גולשים לאתר והזכות לתמורה
  2. WeShoes יספק לכל שותף קוד ייחודי (להלן: "המזהה הייחודי") אשר יאפשר לזהות רכישות של גולשים אשר הגיעו ממדיה של השותף (אתר, ניוזלטר, אינסטגרם, פייסבוק וכל אמצעי מדיה אחר אשר ההפניה מתוכו לWeShoes תתבצע באמצעות המזהה הייחודי, להלן "אמצעי המדיה").

1.2       באחריות השותף להטמיע את הקוד הייחודי באמצעי המדיה שלו, באופן שהפניות לWeShoes אכן יבוצעו באמצעות הקוד הייחודי.

1.3 כל עוד ההסכם עם השותף בתוקף וכל עוד השותף עמד בתנאי ההסכם, יהא השותף זכאי לתמורה מתוך הקניות אשר יבוצעו גולשים אשר הגיעו לאתר כשהם מזוהים באמצעות המזהה הייחודי ובעת שהם רכשו באתר ברצף ובעודם מזוהים באמצעות המזהה הייחודי. התמורה תהיה שווה לשיעור האחוזים להם זכאי השותף (כפי שסוכם עמו בבקשת ההצטרפות) כשהם מוכפלים בסכום הקניה שבוצעה בפועל על ידי הגולשים המזוהים, ובתנאי שהרכישה לא בוטלה (להלן: "התמורה").

1.4       מידי חודש תבדוק החברה מהו מחזור הרכישות המזוהה אשר כל שותף זכאי לתמורה בגינו, ותשלם את התמורה המגיעה לכל שותף בתוך 14 יום מתום החודש השוטף, אך לפחות 7 ימים לאחר שהתקבלו אצל החברה כל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום, כאמור סב"ק 1.5 להלן.

1.5       התשלומים שבסעיף 1.4 לעיל יבוצעו כנגד חשבונית מס כדין אשר השותף יעביר לחברה ו/או אישור עוסק פטור וכן אישור על פטור ו/או ניכוי מס במקור מקורים ותקפים אשר יועברו לחברה לפחות 7 ימים לפני מועד כל תשלום.

1.6       מוסכם כי החברה תהיה הקובעת הבלעדית של סכומי העסקאות אשר בוצעו על ידי גולשים מזוהים של שותף כלשהו וכי נתוני החברה בנושא יהוו ראיה מכרעת, סופי ומוחלטת בנושא.

2.אחריות המשתמש

2.1 השותף מצהיר כי מלאו לו 18 שנים לפחות והוא בעל עסק רשום במדינת ישראל.
2.2 השותף ישתמש בתמונות ו/או תכנים שיספק לו WeShoes, ויציגם באתר האינטרנט שלו בצורה ראויה ומכובדת.

2.3 האחריות על הצגת המידע במדיה של האפילייט חלה עליו בלבד. האתר לא יישא באחריות כלשהי בגין מידע כוזב או שגוי שהוצג ע"י האפילייט.

2.5. האפילייט מתחייב שלא להציג את הפרסומים של WeShoes באמצעות ספאם (דוא"ל זבל). כל משלוח תכנים של האתר שייעשה באמצעות האפילייט ייעשה בשמו ועל אחריותו הבלעדית.

2.6. המשתמש מצהיר כי:

א. המידע שהוא מספק לWeShoes בזמן רישומו לאתר הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את WeShoes ו/או לקוחותיו ו/או מכל כוונה זדונית אחרת כלשהי.
ב. הוא לא ישתמש בתוכנית השותפים באתרים המכילים את תחומי העיסוק הבאים: פורנוגרפיה, הימורים, משחקי יכולת, סמים ותרופות, הסתה וגזענות, כלי נשק ו/או כל תחום עיסוק אחר אשר אינו חוקי במדינת ישראל. ג. הוא לא יבצע הקלקות פיקטיביות ו/או הונאה אחרת כלשהי על מנת להגדיל את סך הרווחים שלו. כל ההקלקות על הבאנרים הפרסומיים באתר שלו יהיו רנדומאליות מגולשים שונים באתר המשתמש.

3.כללי

3.1. תאריך תחילת הסכם זה הוא תאריך רישום המשתמש לתוכנית השותפים של WeShoes.

3.2       במידה והמשתמש יפר תנאי הסכם זה, תהא החברה רשאית לסיים עמו את ההסכם באופן מיידי ומבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשותה לפי דין, לקזז את נזקיה הישירם ו/או העקיפים מכל סכום המגיעה למשתמש ממנה.

3.3. כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות עם הצד השני בכל עת, באופן מידי ולפי שיקול דעתו המלא. סיום ההתקשרות יהיה בהודעה בכתב שתשלח לצד השני, לרבות במייל אשר יישלח למייל המופיע בטופס ההצטרפות. הסתיים ההסכם, יהיה המשתמש זכאי אך ורק לתמורה בגין רכישות אשר בוצעו לפני מועד ההודעה על סיום ההסכם.

4.קניין רוחני

4.1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובמותגים המופיעים בו הינם של החברה בלבד ו/או החברה בעלתה רשות לעשות בהם שימוש בישראל.

4.2. המשתמש מנוע מלעשות כל שימוש באתר או בתכניו, או בתכנים שיועברו אליו על ידי החברה, אלא לצורכי הסכם זה ובהתאם להוראות והנחיות החברה כפי שיינתנו בכל שלב. המשתמש מתחייב להימנע מלעשות שימוש בתכנים האמורים בכל אופן שיפר את זכויות היוצרים של החברה בתכנים הללו.

5.הפרות
5.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד.

5.2. השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל,

 

 

פורטל השותפים שלנו

ניתן לבקש להצטרף לתוכנית דרך פורטל השותפים שלנו ואנו ניצור איתכם קשר.

ההצטרפות לתוכנית מותנית באישור החברה.

הטבת "שותפים Light"

אתם משפיענים בתחילת הדרך? מובילי דעת קהל? קבלו מאיתנו הנחה לרכישה הראשונה ופרגנו לנו בפוסט :)

חברו את חשבון האינסטגרם או הטיקטוק שלכם בחלונית מטה ועקבו אחר ההנחיות ותוכלו לקבל מאיתנו הנחה לרכישה באתר + קופון מפנק שתוכלו לשתף עם העוקבים שלכם.

קבלת הקופון בהסכמה לפרסם אותנו בחשבונות הסושיאל שלכם.

*השירות ניתן באמצעות פלטפורמה חיצונית Shopstar וגובה ההנחה מחושב על ידה ואין בשימוש בשירות לאשר הצטרפות לתוכנית השותפים הראשית ו/או קבלת הטבות נוספות מ-WeShoes. קבלת הקופון מותנית באישור תנאי השימוש של Shopstar מטה. WeShoes תוכל לעשות שימוש בחומרים שהופקו במסגרת התוכנית.
לצערנו השירות ניתן כיום בשפה האנגלית בלבד.

כמה רעיונות למימוש ההטבה